The road to Sturgis - Idaho, Oregon, Washington, Montana, Wyoming, S. Dakota